nieuwe grond

Een nieuwe vorm van samenleven in het groen

Wonen

Door natuurinclusief te wonen in harmonie met de omgeving op vooramalige agrarische grond, maken we ruimte voor biodiversiteit, regeneratieve landbouw voor een lokale voedeselketen en de productie van organische bouwmaterialen.

Werken

Verkeren

Door thuiswerken, meewerken op het land of ondernemen in de werkplaats in een voormalige stal, integreren we waardevol werk in onze leeftomgeving, die we zelf vorm geven. Zo vinden we zingeving en hebben we betekenis.

Door in harmonie met elkaar en met de natuur te leven, brengen we gemeenschapszin in ons dagelijks leven terug en ontstaat er ruimte voor ontmoeting, kennisdeling, (mantel)zorg en welzijn.

1

De landbouwcrisis

Door een economisch ongezonde landbouwsector zijn al veel boeren gestopt en hebben we te kampen met groeinde agrarische leegstand. In 2050 moet de veestapel nog eens gehalveerd zijn en de natuur is gebaat bij een regeneratieve landbouw. Daar hebben we de boeren juist kei hard bij nodig en dus biedt dit voor hen nieuwe kansen!

De Klimaatcrisis

Om de opwarming van de aarde te stoppen, wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Het IPCC-rapport toont aan dat we nu echt radicale actie moeten ondernemen. De reductie van broeikasgassen en het vergroten van de biodiversiteit gaan daarbij hand in hand. 

De Wooncrisis

De volkshuisvesting heeft plaatsgemaakt voor een kapitalistische woningmarkt. Ook is er een enorm woningtekort en willen we 1 miljoen woningen bijbouwen. Tegelijkertijd is er ruimtegebrek en willen mensen graag op een sociale en duurzame manier in het groen wonen. 

GROND BEGINSELEN

 

Nieuwe Grond is een groendruk voor natuurinclusieve collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond in de vorm van erfdelen. Bewoners stellen hun eigen grondbeginselen samen, op basis waarvan ze willen samenleven.

Blijf op de hoogte!

Telefoon:

+31(0)6 17 477 684

E-mail:

noel@nieuwegrond.org

Adres:

Nieuwe Grond

de Vaartgraaf 4

5216 JH 's-Hertogenbosch

Nederland

Naam  
E-mail  
  

2

3

De drie grote problemen die we helpen oplossen: